Lớp 7

Tỉnh Thành: 
Đà Nẵng
Môn Dạy: 
Môn học khác
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
60000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
700000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Đà Nẵng
Môn Dạy: 
Môn học khác
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nam
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
60000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
1000000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Văn
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
120000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
1000000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Toán
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
100000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
0đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Môn học khác
Số Học Viên: 
2 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
150000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
0đ/tháng