Lớp 5

Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Toán
Văn
Ngoại Ngữ
Trình độ Học Viên: 
Lớp 5
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
120000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
1400000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hải Phòng
Môn Dạy: 
Tiếng Anh
Trình độ Học Viên: 
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
140000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
1700000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Toán
Văn
Trình độ Học Viên: 
Lớp 5
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
100000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
800000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Môn học khác
Trình độ Học Viên: 
Lớp 5
Lớp 7
Số Học Viên: 
2 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
150000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
0đ/tháng