Lớp 4

Tỉnh Thành: 
Đà Nẵng
Môn Dạy: 
Toán
Văn
Ngoại Ngữ
Trình độ Học Viên: 
Lớp 4
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
50000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
800000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
TP HCM
Môn Dạy: 
Toán
Văn
Trình độ Học Viên: 
Lớp 4
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
100000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
1200000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hải Phòng
Môn Dạy: 
Tiếng Anh
Trình độ Học Viên: 
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
140000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
1700000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Bình Dương
Môn Dạy: 
Toán
Văn
Ngoại Ngữ
Trình độ Học Viên: 
Lớp 4
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nam
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
90000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
1800000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Bình Dương
Môn Dạy: 
Toán
Văn
Tiếng Anh
Trình độ Học Viên: 
Lớp 4
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
50000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
600000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Ngoại Ngữ
Trình độ Học Viên: 
Lớp 4
Lớp 6
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
150000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
0đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Quảng Ninh
Môn Dạy: 
Toán
Văn
Ngoại Ngữ
Môn học khác
Trình độ Học Viên: 
Lớp 4
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
150000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
0đ/tháng