Vật Lý

Tỉnh Thành: 
Đà Nẵng
Môn Dạy: 
Toán
Vật Lý
Văn
Ngoại Ngữ
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nam
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
80000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
1280000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Vật Lý
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nam
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
120000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
1000000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Bình Dương
Môn Dạy: 
Toán
Vật Lý
Hóa
Sinh
Văn
Ngoại Ngữ
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
2 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
250000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
0đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Khánh Hòa
Môn Dạy: 
Toán
Vật Lý
Hóa
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
100000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
0đ/tháng
Tỉnh Thành: 
TP HCM
Môn Dạy: 
Vật Lý
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
2 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
150000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
0đ/tháng